• slider
  • slider

Học tiếng tây ban nha số đếm đơn giản

Học tiếng tây ban nha số đếm cơ bản sẽ giúp bạn làm quen với cách đếm số của nước này và quen với số thứ tự ở đây


Bạn đang muốn tìm hiểu về số đếm của tiếng tây ban nha. Hãy đọc bài viết sau để xem các số đếm của tiếng tây ban nha được xây dựng như thế nào? Cùng học tiếng tây ban nha số đếm đơn giản.
 

1. Những con số căn bản


Muốn học tiếng tây ban nha thông thạo bạn phải bắt đầu học từ những thứ căn bản nhất sau đó mới nâng cao dần trình độ của mình lên được.
Cũng giống như các nhiều thứ tiếng khác, số 0-10 sẽ tạo nên cơ sở cho các số đếm kế tiếp, và bạn cần học thuộc nó trước:

0: zero\ 1: uno\ 2: dos\ 3: tres\ 4: cuatro\ 5: cinco\ 6: seis\ 7: siete\ 8: ocho\ 9: nueve\ 10: diez

Xem thêm:  Học tiếng tây ban nha cho người mới bắt đầu phần 1

 

2. Số có hai chữ số


Từ số 11-15, có một cách cho dễ nhớ là các số này có phần đầu khá giống như số tương ứng từ 1-5, và phần đuôi là ce:
11: once\ 12: doce\ 13: trece\ 14: catorce\ 15: quince

Từ số 16-19, bạn thêm tiền tố của số 10 dieci với các số 6-9:
16: dieciséis.
17: diecisiete.
18: dieciocho.
19: diecinueve.
20: veinte.

học tiếng tây ban nha
Học tiếng tây ban nha rất tuyệt

 
Từ số 21-29, bạn chỉ cần thêm tiền tố của số 20 veinti với các số 1-9:
21: veintiuno.
22: veintidós.
23: veintitrés.
...
28: veintiocho.
29: veintinueve.
30: treinta.

Từ số 31-39, bạn chỉ cần ghép số 30 treinta với các số 1tới 9. Nhớ là phải có chữ y ở giữa nữa đó:
31: treinta y uno.
32: treinta y dos.
...
39: treinta y nueve.

Từ số 40 – 99, quy tắc giống như trên đối với 30.
40: cuarenta.
50: cincuenta.
60: sesenta.
70: setenta .
80: ochenta.
90: noventa.

Như vậy là các bạn đã đếm được từ 0-99. Để thấy rõ hơn mối quan hệ giữa các số với nhau, bạn có thể tổng kết lại và học cho hiệu quả. Ngoài ra bạn có thể học tiếng tây ban nha ở tphcm để nâng cao thêm khả năng nói tiếng tây ban nha.

 
học tiêng tây ban nha

    
3. Số có 3 chữ số 


Từ số 100 trở lên thì khá đơn giản, bạn chỉ cần ghi nhớ số hàng trăm rồi ghép vô các số ở trên. Số 100 đứng một mình sẽ là cien, nhưng đứng với một số khác sẽ là ciento:
100 là cien.
101:là ciento uno.
153:là ciento cincuenta y tres.

Các số 200 – 900 gần như là những số ghép 2-9 thêm vào hậu tố 100 ciento:
200:là doscientos .
300:là trescientos.
400:là cuatrocientos.
500:là quinientos.
600:là seiscientos.
700:là setecientos.
800:là ochocientos.
900:là novecientos.

Từ số 1000 trở lên thì không có ngoại lệ hay nguyên tắc mới nào:

1000:là mil.
2000:là dos mil.
15 000:là quince mil.

1 triệu:là un millón.
16 triệu:là dieciséis millones.

1 tỉ:là un billón.
16 tỉ:là dieciséis billones.

học tiếng tây ban nha
Học nghe tiếng tây ban nha giúp ban rất nhiều đấy.

 


4.Số thứ tự


primero là    thứ nhất.
segundo    là thứ hai.
tercero    là thứ ba.
cuarto    là thứ tư.
quinto    là thứ năm.
sexto    là thứ sáu.
séptimo    là thứ bảy.
octavo    là thứ tám.
noveno    là thứ chín.
décimo    là thứ mười.
undécimo    là thứ mười một.
duodécimo    là thứ mười hai.
decimotercero    là thứ mười ba.
decimocuarto    là thứ mười bốn.
decimoquinto    là thứ mười lăm.
decimosexto    là thứ mười sáu.
decimoséptimo    là thứ mười bảy.
decimoctavo    là thứ mười tám.
decimonoveno    là thứ mười chín.
vigésimo    là thứ hai mươi.
vigésimo primero    là thứ hai mốt.
vigésimo segundo    là thứ hai hai.
vigésimo tercero    là thứ hai ba.

 
học tiêng tây ban nha
Học số đêm tiếng Tây Ban Nha

>>> Học tiếng tây ban nha những kinh nghiệm đi làm thêm

fiftieth
trigésimo    là thứ ba mươi.
cuadrágesimo    là thứ bốn mươi.
quincuagésimo    
sexagésimo    là thứ sáu mươi.
septuagésimo    là thứ bảy mươi.
octogésimo    là thứ tám mươi.
nonagésimo    là thứ chín mươi.
centésimo    là thứ một trăm.

Số đếm và số thứ tự là những thứ căn bản nhất bạn cần nắm được khi học tiếng tây ban nha cơ bản. Nếu chăm chỉ học tập từ những thứ nhỏ nhất bạn sẽ dần đạt đạt được những kết quả lớn hơn trong những mục tiêu mà bạn đã đặt ra cho bản thân mình.

Đăng nhập để post bài

Tin tổng hợp

    Quảng cáo


    Trang chủ